STATUTEN

Statuten, Dr. A. Stavermanbrigade

Vlissingen

 

Heden, vijfentwintig juli

negentienhonderd negenenzeventig verschenen mij, Mr. Petrus Adrianus Marie Matthijssen, kandidaat-notaris, wonende te Middelburg, hierna te noemen “notaris”, als plaatsvervanger van Jan Adriaan Janse de Jonge notaris ter standplaats Middelburg:

 1. de heer ************,
 1. de heer ************,

ten deze handelende, respectievelijk als penningmeester en secretaris van de te Vlissingen gevestigde vereniging: DR. A. STAVERMANBRIGADE TOT REDDING VAN DRENKELINGEN, laatstelijk (Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato acht oktober negentienhonderd zevenenvijftig nummer 51) en als lasthebber van:

 1. de heer ************,
 1. de heer ************,
 1. de heer ************,
 1. de heer ************,
 1. de heer ************,
 1. mevrouw ************,

 

Blijkende van gemelde lastgevingen uit een onderhandse akte van volmacht, welke na conform de wettelijke bepalingen voor echt zijn erkend, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering van gemelde vereniging, de dato vijfentwintig april negentienhonderd negenenzeventig, bij deze over te gaan tot wijziging van de statuten der vereniging, en deze geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

 

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL EEN:

 1. De Vereniging draagt de naam: DR. A. STAVERMANBRIGADE (Brigade tot het redden van Drenkelingen);
 2. Zij is gevestigd te Vlissingen, en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen;
 3. De Vereniging, aanvankelijk genaamd: VLISSINGSE VRIJWILLIGE BRIGADE TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN, is opgericht op achttien juli negentienhonderd vierentwintig.

 

DOEL

ARTIKEL TWEE:

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. hulp te verlenen aan drenkelingen;
 2. hulp te doen verlenen aan drenkelingen
 3. het bevorderen van de zwemkunst met in het bijzonder het zwemmend redden.

 

ARTIKEL DRIE:

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. Praktische en theoretische opleiding van haar leden;
 2. Het geven of doen geven van cursussen verband houdend met haar doel;
 3. Het houden of doen van lezingen, tentoonstellingen, demonstraties, wedstrijden, evenementen enzovoort.
 4. Het maken van propaganda, teneinde het zwemmen in het algemeen en het zwemmend redden in het bijzonder als noodzakelijk aan te tonen;
 5. De aanwezige reddingsmiddelen in de Gemeente Vlissingen te toetsen op kwaliteit en bruikbaarheid en gevraagd en ongevraagd de autoriteiten te adviseren inzake vraagstukken op het gebied van beveiligingen ter voorkoming van verdrinking;
 6. Het uitreiken van diploma’s en/of insignes aan leden die aan eisen van een examen, volgens de daarvoor geldende regels, hebben voldaan;
 7. Alle activiteiten te ondernemen die niet in tegenspraak zijn met het doel van de vereniging, mede gelet op de daartoe geldende wetten.

 

EXTERNE ORGANISATIE

ARTIKEL VIER:

De vereniging kan zich aansluiten bij bonden, stichtingen, verenigingen en andere vormen van organisaties, mits hiertoe wordt besloten door de algemene vergadering, of op voorstel van het bestuur, mits de aansluiting niet in tegenspraak is met het doel en de belangen van de vereniging.

 

LEDEN

ARTIKEL VIJF:

 1. Een ieder die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, kan lid worden van de Brigade;
 2. het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, aspirant-leden en begunstigers zijn opgenomen.

 

ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS

ARTIKEL ZES:

 1. Aspirant-leden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
 2. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage;
 3. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke bij hun of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

TOELATING

ARTIKEL ZEVEN:

 1. Het brigadebestuur beslist omtrent de toelating van leden en aspirant-leden;
 2. het brigadebestuur kan eisen vaststellen omtrent de toelating van leden en aspirant-leden. De eisen worden uitgevoerd door een adviescommissie, benoemd door het bestuur en bestaande uit een bestuurslid, een technisch adviseur en een neutrale adviseur (medisch-technisch, juridisch);
 3. Bij niet-toelating tot lid, kan dit lid zich wenden tot de algemene vergadering die dan alsnog tot toelating kan besluiten;
 4. inschrijving van minderjarige leden of aspirant-leden, is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL ACHT:

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur;
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd;
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte te sluiten;
 6. ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur;
 7. van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst;
 8. wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS

ARTIKEL NEGEN:

 1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd;
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGE EN ANDERE INKOMSTEN

ARTIKEL TIEN:

 1. De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen;
 2. het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen;
 3. Overige inkomsten kunnen bestaan uit: bijdragen, cursus-examengelden, alsmede inschrijf- en inleggelden, heffingen krachtens besluit van de algemene vergadering, subsidies, giften, legaten, renten en erfstellingen;
 4. Erfstelling zal alleen aanvaardt worden indien er sprake is van het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

GEDIPLOMEERDE LEDEN

ARTIKEL ELF:

Gediplomeerde leden zijn zij, die voldaan hebben aan de eisen welke omschreven zijn in het examen- en wedstrijdreglement van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen.

 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

ARTIKEL TWAALF:

 1. Ereleden zijn zij, aan wie uit hoofde van zeer uitzonderlijke verdienste, aan de brigade bewezen, het erelidmaatschap is verleend;
 2. Leden van verdienste zijn zij, aan wie uit hoofde van bijzondere verdiensten, aan de brigade bewezen, het lidmaatschap van verdienste is verleend.

 

RECHTEN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS

ARTIKEL DERTIEN:

Behalve de overige rechten, die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de brigade georganiseerde ledenvergadering, wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

ARTIKEL VEERTIEN:

 1. Leden, aspirant-leden, begunstigers en andere in het register ingeschreven personen mogen, tenzij gemachtigd door het bestuur, geen briefwisseling of andere handelingen namens de vereniging voeren, noch pers vertegenwoordigers of representanten van andere media, zoals bijvoorbeeld radio televisie enzovoort te woord staan of aan deze mededeling doen aangaande de aangelegenheden de vereniging betreffende.
 2. Bij overtreding van de bepalingen van voorgaand lid, kunnen de gevolgen van artikel 8, lid 1 sub d, intreden.

 

BESTUUR

ARTIKEL VIJFTIEN:

 1. Het bestuur der brigade is samengesteld uit een oneven aantal personen, van minimum vijf leden en maximum elf leden, waarvan tenminste de helft plus een, meerderjarig dient te zijn, en bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. De benoeming geschiedt uit de leden, met dien verstande dat niet tot bestuursleden kunnen worden benoemd echtgenotes van zittende bestuursleden of verwanten van zittende bestuursleden in de rechte lijn of in de zijlijn tot de eerste graad;
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd met een gewone meerderheid van stemmen;
 3. De algemene vergadering benoemt de voorzitter in functie. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een secretaris en penningmeester, tezamen met de voorzitter vormende het Dagelijkse Bestuur, welke uit meerderjarige leden bestaan;
 4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering, worden door de secretaris notulen opgemaakt;
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaan de verdeling der werkzaamheden, de vergadering van- en de bestuursbesluiten door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL ZESTIEN:

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging;
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt;
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur kan adviseurs benoemen;
 4. het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan;
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  • onverminderd het bepaalde onder ** het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde hetwelk jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgelegd op voorstel van het dagelijks bestuur;
  • a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
  • b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  • c. het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  • d. het aangaan van dadingen;
  • e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzonder van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  • f. het sluiten van wijzigingen van arbeidsovereenkomsten;

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: door de voorzitter, tezamen met de secretaris of penningmeester.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-SCHORSING

ARTIKEL ZEVENTIEN:

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn;
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger;
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, en door bedanken.

 

JAARVERSLAG –REKENING EN VERANTWOORDING

ARTIKEL ACHTTIEN:

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december;
 2. het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat de daaruit te alle tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend;
 3. het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag en doet, onder overlegging en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen;
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevinding uit;
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven;
 6. De last van de commissie kan te alle tijden door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie;
 7. het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL NEGENTIEN:

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen;
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt;
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

ARTIKEL TWINTIG:

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden der vereniging, alle aspirant-leden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tot het moment dat hun beroepszaak wordt behandeld door de algemene vergadering;
 2. Over toelating van andere dan die in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering;
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem;
 4. een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

ARTIKEL EENENTWINTIG:

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve;
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt er kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG:

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming;
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht;
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat het zij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen;
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen;
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt;
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering;
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG:

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn tot de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen;
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

 

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL VIER EN TWINTIG:

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld;
 2. Zij die de roeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is genomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden;
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigt is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigde leden, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG:

 1. De brigade kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing;
 2. Het batig saldo na de vereffening wordt overgedragen aan een instantie die zich bezig houdt op het gebied van het zwemmend redden en/of waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de brigade als omschreven in artikel 2 dezer statuten. Deze instantie zal door de algemene vergadering worden aangewezen in het besluit tot ontbinding.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN

ARTIKEL ZES EN TWINTIG:

 1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast en/of andere reglementen, ter regeling van bepaalde activiteiten, zelfstandig of op voorstel van het bestuur;
 2. Het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

 

SLOTBEPALING

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG:

In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen van de vereniging niet voorzien, besluit het bestuur in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, behoudens deszelfs verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering. Ter algehele executie dezer, kiezen partijen woonplaats ten kantore van de wettige bewaarder dezer minuutakte.

Deze comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut, is verleden te M i d d e l b u r g op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan een prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend): C.H. Navest; G.L. Berrevoets; P.A.M. Matthijssen, p.n.

 

VOOR EEN AFSCHRIFT: