HUISHOUDELIJK

REDDINGSBRIGADE VLISSINGEN

OPGERICHT 18 JULI 1924

AANGESLOTEN BIJ:  REDDINGSBRIGADES NEDERLAND

Dr. A. Stavermanbrigade VLISSINGEN

Opgericht 18 juli 1924

Aangesloten bij: Kon. Ned. Bond tot het redden van drenkelingen

Goedgekeurd onder nr. KvK  V.309800

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

DOEL

Artikel 1:

De Dr. A. Stavermanbrigade (brigade tot het redden van drenkelingen) stelt zich ten doel, hulp te verlenen of te doen verlenen aan drenkelingen, het bevorderen van zwemsport met in het bijzonder het zwemmend redden.

Artikel 2:

Zij tracht dit doel te bereiken door praktische en theoretische opleiding van haar leden en of aspirant-leden in het zwemmend redden, door het houden van allerlei activiteiten zoals omgeschreven in de statuten.

TOETREDING TOT DE BRIGADE

Artikel 3:

Een ieder die 16 jaar oud is kan lid worden van de brigade. Een ieder die 5 jaar oud is en een diploma als geoefend zwemmer heeft (dit ter beoordeling door de commissie van advies) kan aspirant-lid worden. Het in te schrijven lid of aspirant-lid moet voldoen aan de eisen die worden vastgesteld door het bestuur en uitgevoerd en gecontroleerd door een adviescommissie vernoemd in artikel 22 van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 4:

Aanmelding tot inschrijving dient plaats te vinden bij het brigadesecretariaat. Minderjarigen dienen een schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger te overleggen. Bij inschrijving ontvangt ieder lid of aspirant-lid de statuten van het huishoudelijk reglement.

Artikel 5:

Leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd. Aspirant-leden mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, zij mogen een stemadvies uitbrengen.

Artikel 6:

Het lidmaatschap en of aspirant-lidmaatschap van de brigade wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar. Bij toetreding zal het inschrijfgeld en de contributie voor 1/12 deel van de jaarcontributie moeten worden voldaan. De hoogte van het schrijfgeld wordt vastgesteld door het bestuur.

BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7:

Leden en of aspirant-leden die uit de brigade wensen te treden moeten hiervan schriftelijk kennis geven aan het brigadesecretariaat, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, conform artikel 7 sub 3 en of met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 7 en 8 van de statuten.

Artikel 8:

Het lidmaatschap kan verder beëindigd worden door:

 1. overlijden
 2. opzeggen van het lid
 3. opzegging door het bestuur namens de brigade, conform artikel 7 sub 1.c. van de statuten. Deze opzegging (ontzetting) kan plaatsvinden op grond van:
  1. wangedrag
  2. het niet onvoorwaardelijk opvolgen van een advies gegeven door de adviescommissie bedoeld in artikel 6 van de statuten
  3. Door roekeloos het eigen leven of dat van anderen in gevaar te brengen
  4. Het niet nakomen van de verplichtingen jegens de brigade
  5. Het in woord en of